Result for: code of criminal procedure amend

about result: 386

Sort by: Date    Size    Pages    Reset


Recommend this on Google

Criminal Procedure Code (Amendment) Act 2009.pdf  

Criminal Procedure Code (Amendment) Act 2009

www.parliament.gov.sb/.../criminal procedure code (amendment) act 2009.pdf

  0 Size: 4.2 MB Pages: n/a Date: 2011-01-12
 
Criminal Procedure Code 1960 (amendments 2011)(RU).pdf  

Criminal Procedure Code 1960 (amendments 2011)(RU).pdf

ɍȽɈɅɈȼɇɈ - ɉɊɈɐȿɋɋɍȺɅɖɇɕɃ ɄɈȾȿɄɋ ɍɄɊȺɂɇɕ ɨɬ ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ ʋ -V ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɮɟɜɪɚɥɹ ɝɨɞɚ Ɋɚɡɞɟɥ , ɈȻɓɂȿ ɉɈɅɈɀȿɇɂə Ƚɥɚɜɚ ɈɋɇɈȼɇɕȿ ɉɈɅɈɀȿɇɂə ɋɬɚɬɶɹ.

track.unodc.org/.../criminal procedure code 1960 (amendments..

  0 Size: 1 MB Pages: 197 Date: 2013-10-09
 
Criminal Procedure Code (1961) as amended.pdf  

Criminal Procedure Code (1961) as amended.pdf

... !! 1 !; Page 1 of 103 Terrorism Legislation ...

www.track.unodc.org/.../criminal procedure code..amended.pdf

  0 Size: 821 KB Pages: n/a Date: 2014-04-04
 
Poland Criminal Procedure Code amend 2013 PL.doc  

Poland Criminal Procedure Code amend 2013 PL.doc

Dz. U. 1997. 89. 555 1999-10-17 zm. Dz. U. 1999. 83. 931 art.  4 § 7 2000-09-01 zm. Dz. U. 2000. 62. 717 art.  1 2001-01-01 zm. Dz. U. 2000. 73. 852 art.  133 2001-02-04 zm. Dz. U. 2000. 93. 1027 art ...

iccdb.webfactional.com/.../poland_-_criminal_procedure_code_amend..

  0 Size: 1.3 MB Pages: n/a Date: 2013-09-03
 
21 TITLE RULES OF CRIMINAL PROCEDURES Amended 02 2014 .doc  

21 TITLE RULES OF CRIMINAL PROCEDURES Amended 02 2014 .doc

Shoalwater Bay Indian Tribe Code Of Laws Title 21 Rules of Criminal Procedure Public Hearing: September 23, 1993 Shoalwater Bay Indian Tribe.

www.shoalwaterbay-nsn.gov/.../..codes/..of-criminal-procedures-amended..

  0 Size: 2.8 MB Pages: n/a Date: 2014-03-21
 
Poland Criminal Procedure Code amend 2013 PL.pdf  

Poland Criminal Procedure Code amend 2013 PL.pdf

Dz. U. 1997. 89. 555 1999-10-17 zm. Dz. U. 1999. 83. 931 art. 4 § 7 2000-09-01 zm. Dz. U. 2000. 62. 717 art. 1 2001-01-01 zm. Dz. U. 2000. 73. 852 art. 133 2001-02-04 zm. Dz. U. 2000. 93. 1027 art. 2 ...

iccdb.webfactional.com/.../poland_-_criminal_procedure_code_amend..

  0 Size: 1.1 MB Pages: 109 Date: 2013-10-13
 
Netherlands Criminal Procedure Code amend 2013.doc  

Netherlands Criminal Procedure Code amend 2013.doc

Wet van 15 januari 1921 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. , enz. , enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen,.

iccdb.webfactional.com/.../..criminal_procedure_code_amend_2013.doc

  0 Size: 1013 KB Pages: n/a Date: 2013-09-03
 
Code of Criminal Procedures 1999 (amendments 2009)(RU).pdf  

Code of Criminal Procedures 1999 (amendments 2009)(RU).pdf

ɝ Ȼɢɲɤɟɤ ɨɬ ɢɸɧɹ ɝɨɞɚ 1 ˄̨̨̨̣̦̐̏ - ̶̨̪̬̖̭̭̱̣̦̼̜̌̽ ̡̨̡̖̭̔ ʶ̡̨̼̬̼̭̜̐̚ ˀ ̡̛̛̖̭̪̱̣̍ ȼ ɪɟɞɚɤɰɢɢ Ɂɚɤɨɧɨɜ ɄɊ ɨɬ ɢɸɧɹ ɝɨɞɚ 1 ɢɸɧɹ ɝɨɞɚ 1 ɚɜɝɭɫɬɚ ɝɨɞɚ.

www.track.unodc.org/.../code of criminal procedures 1999 (amendments..

  0 Size: 1 MB Pages: 156 Date: 2014-01-27
 
Germany Criminal Procedure Code 1987( As Amended 1998).pdf  

Criminal Procedure Code (Strafprozeßordnung, StPO)

Criminal Procedure Code StPO Federal Ministry of Justice Table of Contents Part One ChapterI Section 1. Substantive Jurisdiction Section 2. Joinder.

track.unodc.org/.../germany criminal procedure code 1987( as amended 1998).pdf

  0 Size: 788 KB Pages: 198 Date: 2012-02-11
 
Criminal Procedure Code Macedonia ENG 2009.pdf  

Criminal Procedure Code Macedonia ENG 2009.pdf

Clarified text Official Gazette No. 15/2005 and Amendments from 2008 and 2009 Unofficial translation CODE OF CRIMINAL PROCEDURE PART ONE GENERAL.

iccdb.webfactional.com/.../criminal_procedure_code..

  0 Size: 741 KB Pages: n/a Date: 2013-07-04
 
Russian Federation Criminal Procedure Code.pdf  

CRIMINAL-PROCEDURAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION NO. 174-FZ ...

CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION NO. 174-FZ OF DECEMBER 18, 2001 with the Amendments and Additions of May 29, July 24, 25, October 31, 2002, June 30, July 4, 7, December 8, 2003,.

www.imolin.org/doc/amlid/russian_federation_criminal_procedure_code.pdf

  0 Size: 1.3 MB Pages: n/a Date: 2011-08-08
 
Brunei Criminal Procedure Code 1951 (as amended 2001).pdf  

Brunei Criminal Procedure Code 1951 (as amended 2001).pdf

LAWS OF BRUNEI CHAPTER 7 CRIMINAL PROCEDURE CODE 16 of 1951 Cap. 7 of 1951 1984 Ed. Cap. 7 Amended by 7 of 1953 8 of 1953 1 of 1955 2 of 1957 1 of 1958 S 5/59.

www.track.unodc.org/.../brunei criminal procedure code 1951 (as amended..

  0 Size: 715 KB Pages: 307 Date: 2013-10-10
 
73 The Code of Criminal Procedure 1973.doc  

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 Act, No. 2 of 1974 25th January, 1974 PREAMBLE An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure. BE it enacted.

files.kothuruexcise.webnode.com/.../73 the-code-of-criminal-procedure-1973.doc

  0 Size: 2 MB Pages: n/a Date: 2011-10-27
 
Criminal Procedure Code Amendments 1972.pdf  

Amendment of the Criminal Procedure Code 1972 - Law No. 84 of ...

www.somalilandlaw.com/criminal_procedure_code_amendments_1972.pdf

  0 Size: 517 KB Pages: 12 Date: 2011-10-21
 
Criminal procedure code.pdf  

Criminal procedure code.pdf

1 CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN Approved by the Law of the RU of 22. 09. 94 ʋ 2013-XII Entered into force from 1 April 1995 With complements and amendments.

www.justice.gov/.../criminal_procedure_code.pdf

  0 Size: 529 KB Pages: 254 Date: 2014-01-21
 
The Code of Criminal Procedure 1973.doc  

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE 1973

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 Act, No. 2 of 1974 25th January, 1974 PREAMBLE An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure. BE it enacted.

www.jeywin.com/.../the-code-of-criminal-procedure-1973.doc

  0 Size: 1.7 MB Pages: n/a Date: 2011-01-06
 
Russia Criminal Procedure Code.doc  

CRIMINAL PROCEDURAL CODE

OF THE RUSSIAN FEDERATION NO. 174-FZ OF DECEMBER 18, 2001 with the Amendments and Additions of May 29, July 24, 25, October 31, 2002, June 30, July 4, 7, December 8, 2003, April.

km.undp.sk/.../russia_criminal_procedure_code.doc

  0 Size: 707 KB Pages: n/a Date: 2011-06-17
 
Bangladesh Criminal Procedure Code 1898.pdf  

An Act to consolidate and amend the law relating to the Criminal ...

... amend the la w relating to the Criminal Procedure ... and amend the law relating to Criminal Procedure; It ...

www.imolin.org/.../bangladesh_criminal_procedure_code_1898.pdf

  0 Size: 1.5 MB Pages: 203 Date: 2011-10-31
 
code of criminal procedure 1898(Amended by Act II of 1997).pdf  

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1898. As amended by Act II of ...

reports of a police-officer; i Omitted by Act II of 1950. j High Court. High Court means the highest Court of criminal appeal or revision for a Province: k Inquiry.

www.punjabpolice.gov.pk/.../code-of-criminal-procedure-1898(amended_by_act_ii_of_1997).pdf +1 alternative download link

  0 Size: 557 KB Pages: n/a Date: 2011-10-27
 
Criminal Procedures.pdf  

Criminal Procedures.pdf

C RIMINAL P ROCEDURE CODE 23 OF 1971 AS AMENDEDTO 14 M ARCH 2010 Page1 !GJPI ANNOTATEDAND AMENDED T RANSLATION 29 O CTOBER 2010 C RIMINAL P ROCEDURE.

www1.umn.edu/humanrts/research/egypt/criminal procedures.pdf

  0 Size: 755 KB Pages: n/a Date: 2013-03-15
 
UZ Criminal Procedure Code.pdf  

CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

1 CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN Approved by the Law of the RU of 22. 09. 94 ʋ 2013-XII Entered into force from 1 April 1995 With complements and amendments.

www.vertic.org/.../uz_criminal_procedure_code.pdf

  0 Size: 529 KB Pages: 254 Date: 2011-04-26
 
criminal procedure code.pdf  

criminal procedure code.pdf

1 CRIMINAL PROCEDURELAW 5 JAWZA 1344 Article 1 to 144 amended 15 Hamal 1353 CHAPTERONE PERSONS EMPOWERED TO PROSECUTE CRIMINAL CASES ARTICLE 1: In Afghanistan,.

www.laoa.af/laws/criminal_procedure_code.pdf

  0 Size: 371 KB Pages: n/a Date: 2013-08-18
 
El Salvador Code of criminal procedure amendments.pdf  

El Salvador Code of criminal procedure amendments.pdf

! ! !! ! ! ! ! , ! ! -. / , 0 , ! , / ! /1 2. 03 - - 4 - 5. 4 - - - 4 5. / 6. 5 2. - 7 6 6. -. 6. -. 89 :9 ; ! ,-. // /012 3. 4 3,/ 0 5 ! /- 6 /01, 7 ! 8 8 /042 9 ! ! : ! 7 8 8 ; ! 6 9 ! 8 6 6 ; ; 8 ...

iccdb.webfactional.com/.../..code_of_criminal_procedure_amendments.pdf

  0 Size: 569 KB Pages: n/a Date: 2014-02-13
 
BN Criminal Procedure Code.pdf  

LAWS OF BRUNEI CHAPTER 7 CRIMINAL PROCEDURE CODE

LAWS OF BRUNEI CHAPTER 7 CRIMINAL PROCEDURE CODE 16 of 1951 Cap. 7 of 1951 1984 Ed. Cap. 7 Amended by 7 of 1953 8 of 1953 1 of 1955 2 of 1957 1 of 1958 S 5/59.

www.vertic.org/.../bn_criminal_procedure_code.pdf

  0 Size: 886 KB Pages: 6 Date: 2011-02-25
 
Slovakia Code of Criminal Procedure 1961 (As Amended 2002).pdf  

Print A C T on Criminal Judicial Procedure (Code of Criminal ...

track.unodc.org/.../slovakia code of criminal procedure 1961 (as amended 2002).pdf

  0 Size: 627 KB Pages: 148 Date: 2011-11-10
 
 

Authorisation