Result for: komise szz

about result: 127

Sort by: Date    Size    Pages    Reset


Recommend this on Google

pdf document  

SZZ komise nav jaro pdf

ĢŬĂŶ ůĞnjƐŬĠ ƵŶŝǀĞƌnjŝƚLJ ǀ KƉĂǀĢ͕ KďĐŚŽĚŶĢ ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬĠ ĨĂŬƵůƚLJ ǀ ĂƌǀŝŶĠ jmenuje komise ƉƌŽ ƐƚĄƚŶş njĄǀĢƌĞēŶĠ njŬŽƵƓŬLJ ŶĂǀĂnjƵũşĐşho ŵĂŐŝƐƚĞƌƐŬĠ ho studi

opf.slu.cz/docs/statnice/2011/szz komise - nav. jaro.pdf

Size: 855 KB Pages: 21 Date: 2011-11-07
 
pdf document  

Děkan Slezské univerzity v Opavě pdf

ČNDQ 6OH VNp XQLYHU LW Y 2SDYČ 2EFKRGQČ SRGQLNDWHOVNp IDNXOW Y. DUYLQp MPHQXMH NRPLVH SUR VWiWQt iYČUHþQp EDNDOiĜVNp NRXãN NRQDQp YH GQHFK 6. 6. 2011.

opf.slu.cz/docs/statnice/2011/szz komise - bc 6.6.pdf

Size: 1.2 MB Pages: 47 Date: 2011-10-30
 
pdf document  

1 Komise SZZ pdf

upol.cz/fileadmin/user_upload/prf-dokumenty/vedecka_rada/1-komise_szz.pdf

Size: 313 KB Pages: 13 Date: 2013-12-28
 
pdf document  

Komise SZZ Chemie M pdf

Komise pro státnízávěre č né zkouškyna Přírodov ě decké fakultě MU v akademickém roce 2010/2011 CHEMIE – magisterský program Analytická chemie P ř edsedové komisí.

noviny.astro.cz/nw/stud/szzkomise10_11/komise szz_chemie_m.pdf

Size: 159 KB Pages: 4 Date: 2011-02-22
 
pdf document  

SZZ MSP 2013 01 Komise pdf

2ERU 7 3R HPQt VWDYE DVHGiQt GQH RG KRG 0tVWQRVW DVHGiQt ÒVWDY WHFKQRORJLH PHFKDQL DFH D Ĝt HQt VWDYHE 6ORåHQt NRPLVH SĜHGVHGD 3URI ,QJ 0iULD. R ORYVNi.

fce.vutbr.cz/tst/szz_msp_2013-01_komise.pdf

Size: 161 KB Pages: 9 Date: 2013-09-01
 
pdf document  

SZZ 2013 BBZ Komise pdf

8/7 67 9 1Ë DNDOiĜVNp iYČUHþQp NRXãN NRPLVH þ 2ERU 5 3R HPQt VWDYE DVHGiQt GQH RG KRG 0tVWQRVW DVHGiQt ÒVWDY WHFKQRORJLH PHFKDQL DFH D Ĝt HQt VWDYHE 6ORåHQt NRPLVH.

fce.vutbr.cz/tst/szz-2013_bbz-komise.pdf

Size: 157 KB Pages: 8 Date: 2014-02-04
 
doc document  

2008 jaro szz rozpis doc

uss.upol.cz/cz/soubory/langer/2008-jaro-szz-rozpis.doc

Size: 762 KB Pages: n/a Date: 2012-06-09
 
pdf document  

SZZ 11 2005 poradi pdf

Státnízávěre č né zkoušky Komise č. 2 - 8. /11. 2005 Bc. studium, úterý 8. /11. 8:00 Král Michal VH-K-L vedoucí BP: Ing. V ě ra Kreníková téma BP: Nakládánís čistírensk ý mi ČOV Bílina.

fzp.ujep.cz/aktuality/szz-11-2005-poradi.pdf

Size: 248 KB Pages: 5 Date: 2010-11-12
 
pdf document  

Komise č 1 Státní závěrečné zkoušky Bc studia pdf

fzp.ujep.cz/aktuality/szz/szz_bc.pdf

Size: 211 KB Pages: 16 Date: 2010-11-12
 
pdf document  

komise Porodni asistentka P pdf

67È71Ë È9ċ5 ý1e. 28â. 6WXGLMQt SURJUDP: 3RURGQt DVLVWHQFH 6WXGLMQt RERU : 3RURGQt DVLVWHQWND Forma studia : 3UH HQþQt NDGHPLFNê rok: 2013/2014.

fzv.upol.cz/fileadmin/user_upload/fzv/szz/komise_porodni_asistentka_p.pdf

Size: 218 KB Pages: 2 Date: 2014-02-04
 
pdf document  

UČITELSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY pdf

oldwww.upol.cz/fileadmin/user_upload/prf-dokumenty/vedecka_rada/1-komise_szz.pdf

Size: 313 KB Pages: 13 Date: 2012-02-20
 
pdf document  

Komise 1 Státní závrené zkoušky Mgr studia FŽP pdf

fzp.ujep.cz/aktuality/szz/szz_ rk+oh.pdf

Size: 172 KB Pages: 7 Date: 2010-11-12
 
doc document  

Komise pro státní závěrečné zkoušky leden únor 2014 doc

files.upss.cz/200004829-a3a64a4a01/komise pro szz leden-unor 2014.doc

Size: 109 KB Pages: n/a Date: 2014-02-09
 
pdf document  

Rozpis SZZ na Přírodovědecké fakultě UJEP v akademickém pdf

DNDGHPLFNpP URFH NYČWHQ þHUYHQ KATEDRA BIOLOGIE 6WXGLMQt SURJUDP B 1501 Biologie 6WXGLMQt RERU Biologie LRORJLH GYRXRERURYp Komise.

sci.ujep.cz/doc/szz_kveten-cerven-2014_aktualne.pdf

Size: 232 KB Pages: 13 Date: 2014-06-22
 
pdf document  

SZZ 2007 komise pdf

1 Místnost: 6/1 I. komise Předseda Ing. Josef Šenk, CSc. 2. Technologie a technika rostlinné produkce 2. zkoušejícídoc. Ing. Adolf Rybka, CSc. 3. Technologie a produkce 3. zkoušejícídoc. Ing. Miroslav.

jurca.tf.czu.cz/szz_2007_komise.pdf

Size: 171 KB Pages: 9 Date: 2011-12-30
 
doc document  

PROTOKOL O ZKOUŠCE O ústavu « UMI ČVUT doc

umi.fs.cvut.cz/files/szz_rozpis_komise_srpen11.doc

Size: 160 KB Pages: n/a Date: 2013-10-25
 
pdf document  

Rozpis œstních SZZ bc Œ pond lí 17 6 2013 Œ R136 diplomní pdf

Rozpis ústních SZZ bc –pond lí 17. 6. 2013 – R136 - diplomní 1. komise: PhDr. E. Mullerová, Csc. - p edsedkyn komise Dr. PhDr. R. Listíková Mgr. K. Vychop ová 8,30 Malá.

userweb.pedf.cuni.cz/wp/kfjl/files/2013/05/szz.pdf

Size: 186 KB Pages: n/a Date: 2013-11-20
 
pdf document  

CHEMIE magisterský program Analytická chemie pdf

Komise pro státnízávěre č né zkouškyna Přírodov ě decké fakultě MU v akademickém roce 2010/2011 CHEMIE P ř edsedové komisí P ř edsedové komisí prof. RNDr.

sci.muni.cz/nw/stud/szzkomise10_11/komise szz_chemie_m.pdf

Size: 133 KB Pages: 4 Date: 2011-11-15
 
doc document  

Seznam členů pro komise SZZ schválených Vědeckou radou doc

fsv.cvut.cz/zamest/szzinter.doc

Size: 287 KB Pages: n/a Date: 2012-07-09
 
pdf document  

SZZ BS 5 07 termín a poøadí pdf

1 SZZ - bakalá ské studium – ak. rok 2006/2007 Zkušební komise. 1 - Katedrap írodníchv d Pond lí, 28. 5. 2007 8:00 Dojá ek TomᚠO P-P-M vedoucí BP: Ing. PetrDvo ák oponent.

fzp.ujep.cz/aktuality/szz/szz_bs_tp0607.pdf

Size: 111 KB Pages: n/a Date: 2010-11-12
 
pdf document  

smernice vynatek SZZ tajemnik komise Z pdf

D 6WXGLMQt D NXãHEQt ĜiG SUR VWXGHQW ý987 Y 3UD H ± YêĖDWky pro WDMHPQtN NR PLVt SUR 6WiWQt iYČUHþQp NRXãN 6WUiQND 1 celkem 5 60ċ51, ċ. 1 ý 1/2010 SUR UHDOL DFL EDNDOiĜVNêFK.

fd.cvut.cz/pro-zamestnance/dokumenty/smernice-vynatek-szz-tajemnik-komise-z.pdf

Size: 244 KB Pages: 5 Date: 2011-01-24
 
pdf document  

Komise RIEGEROVA012 pdf

UNIVERZITA PALACKÉHOV OLOMOUCI. 8/7 7ċ/ 61e. 8/785 WĜ 0Ë58 2/2028 67È71Ë È9ċ5 ý1Á ZKOUŠKA 11 6. 2012 -obh. DP 12. 6- 13. 6. 22 - TV s didaktikou Studijní obor: 7ČOHVQi YêFKRYD.

ftk.upol.cz/fileadmin/user_upload/ftk-dokumenty/szz_2012/komise-riegerova012.pdf

Size: 108 KB Pages: 1 Date: 2013-09-30
 
pdf document  

Komise VALKOVA Mgr012 pdf

UNIVERZITA PALACKÉHOV OLOMOUCI. 8/7 7ċ LESNÉ KULTURY WĜ 0Ë58 2/2028 67È71Ë È9ċ5 ý1Á ZKOUŠKA 2 5. 2012 Pedagogika a psychologie – PDJLVWHUVNp XþLWHOVNi SĤVRELORVW.

ftk.upol.cz/fileadmin/user_upload/ftk-dokumenty/szz_2012/komise-valkova-mgr012.pdf

Size: 104 KB Pages: 1 Date: 2013-10-19
 
pdf document  

SZZ BSMS1110Komise pdf

Komise pro státnízávČre þ né zkoušky bakalá Ĝ ského a nav. magi sterského studia 1. komise SZZ -KPV Studijní program B 1601 Ekologie a ochrana prost.

fzp.ujep.cz/aktuality/szz_bsms1110komise.pdf

Size: 102 KB Pages: 1 Date: 2010-12-20
 
pdf document  

SZZ bakalá řské studium – ak rok 2009/2010 pdf

1 SZZ - bakalá ské studium – ak. rok 2009/2010 Zkušební komise. 1 Pond lí, 24. 5. 2010 U ebna. 418 8. 00 Dole alová Jitka O P-K-U vedoucí BP: Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková,CSc.

fzp.ujep.cz/aktuality/szz_bs_5_2010.pdf

Size: 104 KB Pages: n/a Date: 2010-11-12
 
 

Authorisation