Result for: luat giao duc 2009

about result: 7

Sort by: Date    Size    Pages    Reset


Recommend this on Google

pdf document  

Luật Giáo dục năm 2005 pdf

QUỐC HỘI C Ộ NG HÒA Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số : 44/2009/QH12 HàNội, ngày 25 tháng11 năm 2009 LUẬT GI ÁODỤC.

ado.hcmuaf.edu.vn/.../luat giao duc (hopnhat) 2009.pdf

Size: 715 KB Pages: 37 Date: 2012-11-13
 
doc document  

Luật sửa đổi bổ sung luật giáo dục doc

csdl.thutuchanhchinh.vn/...

Size: 236 KB Pages: n/a Date: 2013-07-28
 
doc document  

DANH MUC VAN BAN PHAP LUAT VE GIAO DUC 2006 2009 doc

qnu.edu.vn/.../danh muc van ban phap luat ve giao duc 2006-2009.doc

Size: 420 KB Pages: n/a Date: 2011-01-25
 
pdf document  

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc pdf

QU Ӕ Ӝ, ------- CӜ1 ÒA Xà H Ӝ, Óª 1 Ƭ 9,ӊ7 1 0 ĈӝF OÒ±S - T Óµ GR - H Ò¥QK SK F --------- Sӕ 4 Hà NÍ¡L QJ j WKiQJ QăP LUÒ°7 S Ó° ĈӘ, Ә 681 0Ӝ7 6Ӕ Ĉ,ӄ8 Óª /8Ò°7 ,È2.

duhocuc.info.vn/.../12_ luat giao duc 2005 (sua doi nam 2009).pdf

Size: 270 KB Pages: n/a Date: 2011-12-22
 
pdf document  

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC pdf

vnu.edu.vn/.../luat-giao-duc-sua-doi-mot-so-dieu-25-11-2009.pdf

Size: 149 KB Pages: 9 Date: 2011-10-30
 
doc document  

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC doc

vnu.edu.vn/.../luat-giao-duc-sua-doi-mot-so-dieu-25-11-2009.doc

Size: 99 KB Pages: n/a Date: 2011-12-22
 
doc document  

CV 566 KH SGDDT ngay 9 04 2009 ve Ke hoach pho bien giao duc phap luat 2009 doc

quangninh.gov.vn/.../cv 566-kh-sgddt ngay 9-04-2009 ve ke hoach pho bien, giao duc phap luat 2009.doc

Size: 50 KB Pages: n/a Date: 2012-03-23
 
 

Authorisation