Result for: pashto books

about result: 58

Sort by: Date    Size    Pages    Reset


Recommend this on Google

pdf document  

pashto naat pdf

ⱬ椻  ㅬ  ␠ ⵲ⱴ⴬ⱱ⸢⩪  氠 爻䨪 搮⨀ 潊䜮  捴㨠 ⸠ 砬氠 ⸮  Ⱜ  爀 ㄳ张 ⅲ⸀ ⵌ獴  牨獬  ⩞ⴻ㕡  ⨺猀 ⸮琀 䜢  爧 ⵰⹦㬩⵬  ⵴∬⸮∀ 㘣牊牬㭦氩樭⩬籱⼭❩汴摵⴫䄀 ⼠ 敬ⴺ㨭Ⰰ ⡲⹴杲⸭慬弡瑌爀 ⴧ䰮㨭⸺ⵜ䤀.

khyber.org/books/pdf/pashto-naat.pdf

Size: 39.1 MB Pages: 680 Date: 2013-09-05
 
pdf document  

Pashto book click me pdf

islamicbook.ws/pashto/pashto-06.pdf

Size: 4.5 MB Pages: 208 Date: 2012-03-08
 
pdf document  

Pashto Islamic book pdf

islamicbook.ws/pashto/pashto-01.pdf

Size: 3.6 MB Pages: 115 Date: 2012-01-19
 
pdf document  

Pashto book 5 pdf

دز د ﻲﺑژ ﻮﺘ+ﭘ د ﻲﮐ ن6ﻳﻮﺳ ﻪﭘ د ﻮﮑﻧوﻮﮐ ههرﺎﭘ بﺎﺘﮐ ﻢ%ﻨﭘ ﺖﺳﻮﻟ د بﺎﺘﮐ ﻢ%ﻨﭘ ﺊﮑﻧوﻮﮐ ﺐﻴﺗﺮﺗ : هداز لﻮﺳر ﻲﻠﻌﻟاﺪﺒﻋ ١/٨ / ٢٠٠٩.

pashto.se/pashto_hemsida/.../book/pashto book -5.pdf

Size: 897 KB Pages: 120 Date: 2012-11-24
 
pdf document  

11 pashto pdf

khyber.org/books/pdf/school-n/11-pashto.pdf

Size: 5 MB Pages: 200 Date: 2013-09-07
 
pdf document  

10 pashto pdf

khyber.org/books/pdf/school-n/10-pashto.pdf

Size: 5.2 MB Pages: 180 Date: 2013-08-17
 
pdf document  

aabb eedd ssaa lliimm@@ hhoo ttmm aa iill ccoomm pdf

pashto.se/pashto_hemsida/.../pashto mashq book 1 salim 01-12-2005.pdf

Size: 4.1 MB Pages: 84 Date: 2012-03-08
 
pdf document  

Pashto Islamic book ISLAMICBOOK WS pdf

islamicbook.ws/pashto/pashto-13.pdf

Size: 1.3 MB Pages: 33 Date: 2011-10-27
 
pdf document  

Pashto Islamic book ISLAMICBOOK WS pdf

islamicbook.ws/pashto/pashto-11.pdf

Size: 1.1 MB Pages: 61 Date: 2011-05-31
 
pdf document  

G12 Pa Pashto Language pdf

moe.gov.af/content/files/books/pa/g12_pa_pashto language.pdf

Size: 4.7 MB Pages: 216 Date: 2013-10-26
 
pdf document  

Pashto Tadris bild Book 1 Salim pdf

pashto.se/pashto_hemsida/.../pashto tadris bild book-1 salim.pdf

Size: 3 MB Pages: 59 Date: 2012-10-22
 
pdf document  

G10 Pa Pashto Language pdf

moe.gov.af/content/files/books/pa/g10_pa_pashto language.pdf

Size: 4.4 MB Pages: 217 Date: 2013-11-28
 
pdf document  

Pashto Islamic book ISLAMICBOOK WS pdf

islamicbook.ws/pashto/pashto-02.pdf

Size: 1 MB Pages: 49 Date: 2011-11-20
 
pdf document  

AdaProse Book complete pdf

afghanpoem.com/pashto/pashtoadab.pdf

Size: 3.8 MB Pages: n/a Date: 2012-03-10
 
pdf document  

aabb eedd ssaa lliimm@@ hhoo ttmm aa iill ccoomm aabb pdf

pashto.se/pashto_hemsida/.../pashto tamrin bild book-1 salim.pdf

Size: 2.4 MB Pages: 59 Date: 2012-03-08
 
pdf document  

www pashto se pdf

pashto.se/pashto_hemsida/larare/ali rasulzada/book/biologi.pdf

Size: 5.1 MB Pages: n/a Date: 2012-08-21
 
pdf document  

G9 Pa Pashto Language pdf

moe.gov.af/content/files/books/pa/g9_pa_pashto language.pdf

Size: 2.9 MB Pages: 161 Date: 2013-09-23
 
pdf document  

Pashto book 10 pdf

pashto.se/pashto_hemsida/.../book/pashto book -10.pdf

Size: 437 KB Pages: 75 Date: 2013-08-17
 
pdf document  

Pashto BADNAZRI O ISHQ E MAJAZI KIi TABAH KARIYAAN OR pdf

khanqah.org/.../books/.../pashto/pashto_badnazri_o_ishq_e_majazi_ka_ilaj.pdf

Size: 921 KB Pages: n/a Date: 2011-12-23
 
pdf document  

Pashto BAY PARDAGI KI TABAHKARIYAN pdf

khanqah.org/files/books/pdfs/pashto/pashto_bay_pardagi_ki_tabahkariyan.pdf

Size: 817 KB Pages: n/a Date: 2011-11-12
 
pdf document  

Pashto Islamic book pdf

islamicbook.ws/pashto/pashto-03.pdf

Size: 614 KB Pages: 32 Date: 2012-01-19
 
pdf document  

ﻥﺎﺘﺴﻧﺎﻐﻓﺍ pdf

ĮŊŽĤŦũģ ƀÝ ŻĤ‹‰‰ôű ųĤű ƀÝ ŻĤĮŊŽĤŦũģfddkôë ųĤë Ƈƃńʼn ƃÃÌƃ ŻĤŦũģ Ŀ żƉģņƉĿ ƃģ ĬõÁõģ ƇçƃńÝ Ŀ żŎõÁŽƄũ ĤƊŎùģ ƈìŽƄìƊŵ ´ƄÝŃ Ŀ żŎõÁŽƄũ ĤƊŎùģ ƀžìƊŵ.

asiafoundation.org/resources/pdfs/pashtobookpashtoversion.pdf

Size: 1.6 MB Pages: n/a Date: 2012-03-08
 
pdf document  

Download the Book Dunwoody Press Instructional Materials for pdf

dunwoodypress.com/148/pdf/waziripashto_all.pdf

Size: 5.3 MB Pages: 359 Date: 2011-01-15
 
pdf document  

pashto qomiat ki islah pdf

khanqah.org/files/books/pdfs/pashto/pashto_qomiat_ki_islah.pdf

Size: 590 KB Pages: n/a Date: 2012-10-22
 
pdf document  

10 pashto pdf

īŃģŅƃ ôžƁƄÝ Ŀ.

khyber.org/books/pdf/school/10-pashto.pdf

Size: 1.2 MB Pages: 159 Date: 2013-07-21
 
 

Authorisation