Result for: pasuxebi

about result: 99

Sort by: Date    Size    Pages    Reset


Recommend this on Google

pdf document  

sabrZolo xelovnebis ostatis yoveldRiuri cxovrebis sibrZne pdf

Ȁ ؇؈ऊ ܆଀ఀ਀̀ഀĀࠆĀጂግĀ᐀؋਀ ܕᘍᄀЀഀ ᜀ Ȁ Ă ࠕȀကᔑကȀЀ਀ ̍ ࠈȀ ࠈЀ ࠈᄀ ࠈ܀ Ȁ.

raindi.ge/taichi/08-kitxva pasuxebi.pdf

Size: 8.7 MB Pages: n/a Date: 2011-04-24
 
pdf document  

biologia I turi 2013 scori pasuxebi pdf

rustaveli.org.ge/.../biologia - i turi - 2013-scori pasuxebi.pdf

Size: 1.1 MB Pages: 1 Date: 2013-07-20
 
pdf document  

pasuxebi xSirad dasmul SekiTxvebze pdf

supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/gzamkvlevi.pdf

Size: 1.4 MB Pages: 44 Date: 2011-03-11
 
pdf document  

math 2013 ver 1 web pdf

naec.ge/images/doc/exams/math_2013_ver_1_web.pdf

Size: 1.5 MB Pages: 21 Date: 2014-01-03
 
pdf document  

2010 olimp Geografia I turi pasuxebi pdf

naec.ge/images/doc/documents/2010-olimp-geografia-i_turi_pasuxebi.pdf

Size: 682 KB Pages: 21 Date: 2013-09-04
 
pdf document  

redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada bafis pdf

gfpaa.ge/site/images/stories/gfpaa/kitxvapasuxi/2009/kitxpasxi5.pdf

Size: 2.6 MB Pages: 6 Date: 2012-03-02
 
 
pdf document  

kiTxvebi da pasuxebi ECHR Home pdf

echr.coe.int/documents/questions_answers_kat.pdf

Size: 1.7 MB Pages: 7 Date: 2013-07-18
 
pdf document  

inglisuri pasuxebi varianti 2 abiturientebi 2012 pdf

naec.ge/images/doc/exams/inglisuri_pasuxebi_varianti_2_abiturientebi_2012.pdf

Size: 244 KB Pages: 3 Date: 2013-08-23
 
pdf document  

masc 2012 eng comp pasuxebi pdf

Task 1 Charles Darwin 1. 1809 2. Robert Waring Darwin 3. 8/Eight 4. Edinburgh Medical School 5. Cambridge 6. 1828 7. HMS Beagle 8. 1831 9. On the Origin.

naec.ge/images/doc/masc_sert/masc-2012-eng-comp-pasuxebi.pdf

Size: 318 KB Pages: 4 Date: 2013-04-18
 
pdf document  

tengo turis pasuxebi pdf

III ʱʲʨʹʰ ʨʳʵ˂ʨʴʨ 1. ˁʬʳʰ ˃ʳʰʹ ʹʨˆʬʲʰʨ ʹʨʴʫʸʵ. 2. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʹˆʭʨ ʭʨʸʰʨʴʺʬʩʰ˂. 3. ʸʨʫʪʨʴʨ˂ ʪʻˀʰʴ 12-ʳʨ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʳ ˀʬ˅ʨʳʨ ʴʨʿʰʴʰ.

pithagora.ge/wp-content/uploads/tengo-turis-pasuxebi.pdf

Size: 250 KB Pages: 7 Date: 2013-07-07
 
pdf document  

II turi pasuxebi pdf

rustaveli.org.ge/upload/editor/file/olimpiada/biologia/ii turi pasuxebi.pdf

Size: 229 KB Pages: 3 Date: 2013-08-13
 
pdf document  

inglisuri pasuxebi varianti 1 abiturientebi 2012 pdf

naec.ge/images/doc/exams/inglisuri_pasuxebi_varianti_1_abiturientebi_2012.pdf

Size: 183 KB Pages: 3 Date: 2013-07-20
 
pdf document  

inglisuri pasuxebi varianti 3 abiturientebi 2012 pdf

naec.ge/images/doc/exams/inglisuri_pasuxebi_varianti_3_abiturientebi_2012.pdf

Size: 182 KB Pages: 3 Date: 2013-08-03
 
pdf document  

germanulis pasuxebi 2012 pdf

1- G 2-E 3-H 4-A 5-D 6-G 7-H 8-B 9-D 10-B 11-F 12-C Aufgabe2 1-R 2-F 3-F 4-F 5-R 6-R 7-F 8-R 9-R 10-R 11-F 12-R Aufgabe3 1-C 2-B 3-A 4-H 5-E 6-F Aufgabe4 1-B 2-A 3-B 4-C 5-D 6-D 7-A 8-C Aufgabe5 1-M 2-F 3-J 4-C 5-D 6-I 7-G 8-E 9-K 10-L 11-B 12-H Aufgabe6

naec.ge/images/doc/exams/germanulis_pasuxebi_2012.pdf

Size: 174 KB Pages: 1 Date: 2013-08-28
 
pdf document  

qimia iii turi pasuxebi pdf

ʱʲʨʹʰ , ʳʬʹʨʳʬ ʺʻʸʰ 2. ʨʮʵʺʰʹ ʻ˂ʴʵʩʰ ʲ-ʰʹ ʫʨ˄ʭʨʹ ʲ. ˄ʭʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ˄ʿʲʰʹ ʵʸʯʽʲʰ ʫʨ ʫʨʸˁʨ ʲ ʨʮʵʺʰ ʬʸʯʴʨʰʸ. ʻ˂ʴʵʩʰ.

naec.ge/images/doc/olimp-2011-daskvniti/qimia_iii_turi_pasuxebi.pdf

Size: 214 KB Pages: n/a Date: 2013-10-19
 
pdf document  

2012 german pasuxebi pdf

1- G 2-E 3-H 4-A 5-D 6-G 7-H 8-B 9-D 10-B 11-F 12-C Aufgabe2 1-R 2-F 3-F 4-F 5-R 6-R 7-F 8-R 9-R 10-R 11-F 12-R Aufgabe3 1-C 2-B 3-A 4-H 5-E 6-F Aufgabe4 1-B 2-A 3-B 4-C 5-D 6-D 7-A 8-C Aufgabe5 1-M 2-F 3-J 4-C 5-D 6-I 7-G 8-E 9-K 10-L 11-B 12-H Aufgabe6

eegtests.files.wordpress.com/2013/06/2012-german-pasuxebi.pdf

Size: 174 KB Pages: 1 Date: 2013-11-06
 
pdf document  

1581 pasuxebi web2010 pdf

education.ge/uploads/editor/1581_pasuxebi_web2010.pdf

Size: 130 KB Pages: 6 Date: 2011-04-03
 
pdf document  

prof unarebi iii varianti pasuxebi pdf

maqsimaluri qula ă 1 maqsimaluri qula4 : : II.

naec.ge/images/doc/masc_sert/prof_unarebi_iii_varianti_pasuxebi.pdf

Size: 189 KB Pages: 22 Date: 2013-09-22
 
pdf document  

prof unarebi i varianti pasuxebi pdf

I ă 1 : II.

naec.ge/images/doc/masc_sert/prof_unarebi_i_varianti_pasuxebi.pdf

Size: 184 KB Pages: 20 Date: 2013-08-18
 
pdf document  

2012 literatura pasuxebi pdf

10 qvemoT warmodgenilia swori pasuxebis SesaZlo variantebi TiToeuli kiTxvisaTvis. ar aris aucilebeli, rom abiturientis pasuxebi zustad, sityvasityviT imeorebdes Cven.

eegtests.files.wordpress.com/2013/06/2012-literatura-pasuxebi.pdf

Size: 150 KB Pages: 6 Date: 2013-07-18
 
pdf document  

fizika ped pasuxebi 2013 pdf

naec.ge/images/doc/masc_sert/fizika_ped_pasuxebi-2013.pdf

Size: 148 KB Pages: 11 Date: 2014-01-27
 
pdf document  

2 klasis pasuxebi pdf

ʱʲʨʹʰ ʶʨʹʻˆʬʩʰ ʨʳʵ˂ʨʴʨ 1. ʶʨʹʻˆʰ: ʹʻʲ ʨʽʭʯ 24 ʼʬˆʰ ʫʨ ʯʨʯʰ. 2. ʶʨʹʻˆʰ: 12 34-22 3. ʶʨʹʻˆʰ: ʨʳʵ˂ʨʴʨ 4. ʶʨʹʻˆʰ : ʹʨʴʫʸʵ ʳʻˆʬʩʹ ʪʨʰʭʲʰʹ ˀʬʳʫʬʪʰ.

pithagora.ge/wp-content/uploads/2-klasis-pasuxebi.pdf

Size: 122 KB Pages: 1 Date: 2013-08-30
 
pdf document  

math 7 12 olymp i turi test pasuxebi 2013 pdf

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადა მათემატიკაში I ტური VII კლასი ამოცანა 1 5 ქულაx. პირობიდან გამომდინარე ვწერთ განტოლებას : 2244422222bb ababaaabbb   .

naec.ge/images/doc/olimp/math_7-12_olymp_i_turi_test_pasuxebi_2013.pdf

Size: 148 KB Pages: 13 Date: 2013-03-20
 
pdf document  

biologia X klasi samuSaos dasrulebis Semdeg pasuxebi pdf

naec.ge/images/doc/olimp/2013_biologia_2013_ii_t.pdf

Size: 513 KB Pages: n/a Date: 2014-01-04
 
 

Authorisation